KPPSP Radziejów

Organizacja KSRG

Struktura organizacyjna

Zgodnie z właŚciwoŚcią terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-GaŚniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy :

* wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę,
* starosta, który okreŚla zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, Środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,
* wojewoda, który okreŚla zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, Środowiska i mienia zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.


Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaŚniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właŚciwemu do spraw wewnętrznych.

Krajowy System Ratowniczo-GaŚniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:

* powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,
* wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,
* centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.


System funkcjonuje w dwóch stanach:

* stałym czuwaniu i doraźnym reagowaniu, polegającym na podejmowaniu działań ratowniczych przez własne siły i Środki powiatu i gmin,
* wykonywaniu działań ratowniczych wymagających użycia sił i Środków spoza powiatu, wtedy uruchamiany jest poziom wspomagania i koordynacji ze szczebla wojewódzkiego, a przy dużych lub złożonych działaniach ratowniczych ze szczebla centralnego (kraju).


Poziom powiatu

Szczególnie ważnym poziomem budowania systemu jest powiat, gdyż tam przyjmowane są wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych oraz realizowane są działania ratownicze, również wówczas, gdy siły i Środki gminnych podmiotów ratowniczych są niewystarczające i wymagają wsparcia z poziomu wojewódzkiego i krajowego.

Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od możliwoŚci włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starostą.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP, współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu (selektywne wywoływanie ochotniczych straży pożarnych, alarmowanie pogotowia ratunkowego, jednostek organizacyjnych Policji oraz organizacji pozarządowych).

System ratowniczy jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń.

Zapewnienie skutecznych warunków realizacji bieżących zadań ratowniczych przez podmioty KSRG na obszarze powiatu leży w gestii starosty, który:

* uzgadnia wspólne działanie podmiotów systemu,
* zatwierdza plany ratownicze oraz programy działania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie ich udziału w KSRG,
* okreŚla zadania KSRG na obszarze powiatu oraz kontroluje ich realizację,
* uwzględnia w projekcie budżetu powiatu niezbędne Środki finansowe na skuteczne działania ratownicze powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu oraz dysponuje rezerwą budżetową powiatu,
* powołuje i przewodniczy powiatowemu zespołowi reagowania kryzysowego.


W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub Środowiska oraz w stanach kryzysu starosta kieruje krajowym systemem ratowniczo-gaŚniczym w zakresie:

* okreŚlania celów do osiągnięcia i priorytetów działań ratowniczych,
* zabezpieczenia logistyki dla sił ratowniczych i pomocniczych,
* zapewnienia minimalnych wymogów do przetrwania ludnoŚci na obszarach (lub z obiektów) dotkniętych zdarzeniem,
* nadzorowania realizacji przydzielonych zadań oraz monitorowania przebiegu działań ratowniczych.


Dla odpowiedniego przygotowania powiatu do zwalczania powstałych zagrożeń i usuwania ich skutków oraz koordynacji działań ratowniczych starostowie

posiadają kilka narzędzi:

* plan ratowniczy powiatu zawierający podstawowe zadania i procedury postępowania na wypadek zagrożeń;
Plan ratowniczy dla obszaru powiatu opracowuje komendant powiatowy PSP, a zatwierdza starosta. W planie ratowniczym okreŚlone są zadania dla podmiotów wchodzących w skład systemu ratowniczo-gaŚniczego i dla podmiotów współdziałających oraz zasady i sposób ich alarmowania. Komendant powiatowy uzgadnia plan ratowniczy z jednostkami systemu ratowniczego oraz z podmiotami współdziałającymi z systemem, w częŚci dotyczącej ich zadań.
* powiatowy zespół reagowania kryzysowego, który jest organem doradczym starosty,
* powiatowe centrum zarządzania kryzysowego.

W przypadku, gdy siły i Środki systemu ratowniczo-gaŚniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające ( drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesnoŚć zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom KSRG - poziom wojewódzki.

Kierowanie /dowodzenie/ działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwoŚci sił ratowniczych poziomu powiatu przejmuje komendant wojewódzki PSP lub upoważniony przez niego oficer.

Poziom województwa

Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i Środków spoza powiatu, w którym ma miejsce zdarzenie.

Podstawowe siły i Środki KSRG na poziomie województwa, to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i Środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP, współdziałające z centrami zarządzania kryzysowego wojewodów oraz administracją zespoloną (np. Komendantem Wojewódzkim Policji, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony ?rodowiska, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,) i niezespoloną (Oddziałem Straży Granicznej, Zarządem Gospodarki Wodnej, Urzędem ??eglugi ?ródlądowej, WKU i innymi).

Istotną rolę w zakresie koordynacji działań jednostek KSRG z podmiotami współdziałającymi z systemem na obszarze województwa pełni wojewoda, poprzez wojewódzki zespół reagowania kryzysowego.

Procedury działania i uruchamiania systemu ratowniczo-gaŚniczego na poziomie województwa, w odniesieniu do poszczególnych typów zagrożeń, są okreŚlone w wojewódzkim planie ratowniczym, do opracowania którego zobowiązany jest komendant wojewódzki PSP. Ich treŚć stanowią wybrane elementy planów ratowniczych, tych powiatów, w których siły i Środki są niewystarczające do usuwania istniejących tam zagrożeń.

Ponadto zawierają organizacyjno-techniczne sposoby likwidacji zagrożeń, wymagających zaangażowania w działaniach ratowniczych znacznych sił i Środków /np. klęski żywiołowe/ oraz zagrożeń, które mogą powstać na granicy powiatów lub województwa. Komendant wojewódzki uzgadnia plan ratowniczy z podmiotami KSRG oraz z podmiotami współdziałającymi z systemem, w częŚci dotyczącej ich zadań. Plan ratowniczy zatwierdza wojewoda.

W przypadku zdarzenia, gdy siły i Środki KSRG na poziomie województwa okażą się niewystarczające lub zdarzenie /zagrożenie / przekracza obszar województwa, uruchamiany jest najwyższy poziom systemu ratowniczego – poziom centralny / kraju/.

Kierowanie /dowodzenie/ działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwoŚci sił ratowniczych poziomu wojewódzkiego przejmuje Komendant Główny PSP lub upoważniony przez niego oficer.

Poziom centralny /kraju/

Poziom centralny /kraju/ spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i Środków spoza województwa, w którym ma miejsce zdarzenie.

Podstawowe siły i Środki krajowego systemu ratowniczo-gaŚniczego na poziomie centralnym /kraju/, to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i Środki z poziomów wojewódzkich) , krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i Środki szkół PSP.

Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoŚci (pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania kryzysowego).

Uruchamianie poziomów wspomagania /wojewódzkiego i centralnego/ następuje na żądanie kierującego działaniami ratowniczymi poprzez powiatowe stanowisko kierowania - przy uruchamianiu poziomu wojewódzkiego i wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa - przy uruchamianiu poziomu centralnego.

W przypadku zagrożeń wymagających współdziałania na szczeblu centralnym podmiotów KSRG z podmiotami innych resortów, rolę koordynatora pełni minister właŚciwy do spraw wewnętrznych przy pomocy Zespołu do Spraw Kryzysowych i Centrum Zarządzania Kryzysowego tworzonego na bazie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoŚci.

Zmieniający się charakter zagrożeń wymagających interwencji służb ratowniczych zmusza organizatorów systemu ratowniczego do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych, w celu optymalnego i efektywnego wykorzystania wszystkich podmiotów zajmujących się ratownictwem. Mimo, że dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach Państwowa Straż Pożarna poszerza zakres swej aktywnoŚci o działania specjalistyczne, to nadal istnieją podmioty ratownicze, które w sposób istotny mogą uzupełnić możliwoŚci KSRG.

Przyjęta i realizowana w praktyce filozofia krajowego systemu ratowniczo- gaŚniczego zakłada Ścisłą współpracę ze wszystkimi podmiotami posiadającymi sprzęt, kadrę lub bazy danych przydatne w prowadzeniu działań ratowniczych. Każdy podmiot mogący realizować lub wspomagać działania ratownicze może współpracować z KSRG albo w jego strukturze organizacyjnej lub jako podmiot wspomagający działania systemu.

Na szczeblu centralnym podpisywane są przez Komendanta Głównego PSP porozumienia o włączeniu do systemu lub współdziałaniu z systemem podmiotów, których działalnoŚć może być przydatna w akcjach ratowniczych. Są to zarówno organizacje pozarządowe jak i profesjonalne służby ratownicze. Porozumienia zawierane na szczeblu centralnym okreŚlają ogólne ramy współpracy w zakresie ratownictwa i są podstawą do zawierania szczegółowych porozumień na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Obecnie (31 grudnia 2009) w Krajowym Systemie Ratowniczo-gaŚniczym funkcjonuje:

• 498 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaŚniczych Państwowej Straży Pożarnej,
• 3.765 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
• 5 zakładowych straży pożarnych,
• 2 zakładowe służby ratownicze,
• 12 szpitali, w tym 10 szpitali MSW i A w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, ?odzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach ?ląskich i Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
• 201 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

System wspomagają na zasadzie zawartych porozumień służby, inspekcje i straże, między innymi: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony ?rodowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polski Związek Alpinizmu.

Siły i Środki KSRG mogą być w dowolnym momencie i w pełnym zakresie skierowane do działań ratowniczych - poprzez stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Wyznaczona częŚć zasobów krajowego systemu ratowniczo-gaŚniczego jest zorganizowana w postaci odwodów operacyjnych.

Odwody operacyjne organizowane są w oparciu o siły danego województwa tworząc wojewódzkie odwody operacyjne, które przeznaczone są do prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji gdy skutki zdarzenia przekraczają możliwoŚci potencjału ratowniczego powiatów. Każde z szesnastu województw, dysponuje wojewódzką brygadą odwodową, w składzie której znajdują się kompanie wojewódzkiego odwodu operacyjnego oraz specjalistyczne grupy ratownicze. Wybrane pododdziały wojewódzkiego odwodu operacyjnego, po spełnieniu standardów okreŚlonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, mogą zostać włączone do centralnego odwodu operacyjnego.

Centralny odwód operacyjny jest przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczych na obszarze całego kraju, w sytuacji gdy skala zdarzenia przekracza możliwoŚci sił ratowniczych województwa. Kompanie i wybrane specjalistyczne grupy mogą być w razie potrzeby dysponowane w dowolną częŚć kraju, a ponadto do państw graniczących z Polską lub innych występujących o pomoc ratowniczą.

Dane iloŚciowe o składzie centralnego odwodu operacyjnego:

* Kompanie gaŚnicze - 25 w tym 13 w wariancie przemysłowym,
* Kompanie specjalne powodziowe ewakuacyjne - 10,
* Kompanie specjalne powodziowe pompowe - 8,
* Kompanie logistyczne - 5,
* Kompanie szkolne - 5,
* Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-nurkowego - 8,
* Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego - 14,
* Specjalistyczne Grupy Ratownictwa WysokoŚciowego - 13,
* Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego - 6,
* Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze - 5.

Rozwiązania strukturalno organizacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo-GaŚniczego pozwalają na efektywne wykorzystanie potencjałów organizacyjnych, technicznych i intelektualnych różnych podmiotów ratowniczych i współdziałających, co prowadzi do tego, że system ten nie stanowi wyizolowanego składnika bezpieczeństwa publicznego, lecz jego ważny czynnik, żywo reagujący na wszelkie zmiany i w wysokim stopniu współdziałający z otoczeniem. Stąd też granice, w których działa system są bardzo elastyczne, co przejawia się gotowoŚcią do wypełniania zadań w każdych warunkach.

 

??ródło: KG PSP Warszawa

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112