KPPSP Radziejów

Nabór do służby


Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Radziejowie nie prowadzi aktualnie naboru kandydatów do służby w Państwowej S


Radziejów, dnia 3 października 2018 r.

 

Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie informuje, że kandydat do służby o numerze 5 przeszedł pozytywnie badania lekarskie przeprowadzane przez komisję podległą ministrowi do spraw wewnętrznych i zostanie przyjęty do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym wszyscy kandydaci do służby skierowani na badania lekarskie uzyskali pozytywnie orzeczenia ich zdolności do służby wydane przez komisję podległą ministrowi do spraw wewnętrznych.

Mając to na uwadze komisja powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.


Radziejów, dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie informuje, że kandydat do służby o numerze 18 przeszedł pozytywnie badania lekarskie przeprowadzane przez komisję podległą ministrowi do spraw wewnętrznych i zostanie przyjęty do służby w Państwowej Straży Pożarnej.


Radziejów, dnia 5 lipca 2018 r.

 

Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie informuje, że kandydaci do służby o numerach 12 i 13 przeszli pozytywnie badania lekarskie przeprowadzane przez komisję podległą ministrowi do spraw wewnętrznych i zostaną przyjęci do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo Komisja informuje, że kandydat do służby o numerze 5 nie przeszedł pozytywnie badania lekarskiego przeprowadzanego przez kujawsko-pomorską komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Bydgoszczy. Powyższy kandydat skorzystał z możliwości odwołania się do centralnej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych skład orzekający w Gdańsku

 


Radziejów, dnia 11 maja 2018 r.

 

Po przeprowadzeniu dotychczasowych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, mając na uwadze ilość uzyskanych punktów komisja wskazuje do skierowania na badania lekarskie do komisji podległej ministrowi do spraw wewnętrznych kandydatów w następującej kolejności:

  1. 12,
  2. 18,
  3. 13,
  4. 5.

W dniu 11 maja 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła test wiedzy.

Minimalną wymaganą liczbę punktów uzyskali kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 5,12,13,18


W dniu 7 maja 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła sprawdzian z pływania oraz test lęku wysokości.

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test wiedzy, zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

 5,12,13,18.

 

Test wiedzy zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  13 i 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Test wiedzy zostanie przeprowadzony w dniu  11 maja  2018 r. o godzinie 900  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.

 

Z osobami, które pozytywnie zaliczą test wiedzy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, której rozpoczęcie zaplanowane jest na  godzinę 1100  w dniu 11 maja  2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17. Zostanie ona przeprowadzona zgodnie z §  11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30)


W dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie próbę wydolnościową.

Pozytywnie próbę sprawnościową zaliczyły i tym samym do prób sprawnościowych zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18,19,20,21. 

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła na Stadionie Miejskim w Radziejowie próby sprawnościowe.

Podciąganie na drążku zaliczyli kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,5,7,8,11,12,13,14,17,18,19,20,21. 

 

Bieg na 50 m zaliczyli kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,5,8,12,13,18,20,21. 

 

Bieg na 1000 m zaliczyli kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 

5,12,13,18 

 

Do  kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest sprawdzian z pływania zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

 5,12,13,18. 

 

 Sprawdzian z pływania jest planowany na dzień  7 maja 2018 r. o godzinie 900 na krytej pływalni PLUSK w Radziejowie, ul. Kościuszki 58.

Sprawdzian z pływania zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Kandydaci, którzy zaliczą test z pływania będą mogły przystąpić do testu lęku wysokości, który zostanie przeprowadzony w dniu  7 maja 2018 r. o godzinie 1100 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.

Test lęku wysokości zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

 

Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do testu lęku wysokości i sprawdzianu z pływania należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).

Pożarnej


W dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonała oceny dokumentów złożonych przez kandydatów do służby.

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest z próba wydolnościowa oraz próby sprawnościowe przeprowadzana zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30), i na podstawie załącznika nr 3 i nr 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami),

zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,

 

Próba wydolnościowa zostanie przeprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.  

Próby sprawnościowe: podciąganie na drążku, bieg na 50 m oraz na 1000 m zostaną przeprowadzone 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 dniu na Stadionie Miejskim w Radziejowie ul. Sportowa 1.

 

Dodatkowe informacje:

Podczas próby wydolnościowej i próby sprawnościowej obowiązuje ubiór sportowy (obuwie bez kolców). Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE


 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112