KPPSP Radziejów

Nabór do służby


Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Radziejowie nie prowadzi aktualnie naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży


Radziejów, dnia 11 maja 2018 r.

 

Po przeprowadzeniu dotychczasowych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, mając na uwadze ilość uzyskanych punktów komisja wskazuje do skierowania na badania lekarskie do komisji podległej ministrowi do spraw wewnętrznych kandydatów w następującej kolejności:

  1. 12,
  2. 18,
  3. 13,
  4. 5.

W dniu 11 maja 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła test wiedzy.

Minimalną wymaganą liczbę punktów uzyskali kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 5,12,13,18


W dniu 7 maja 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła sprawdzian z pływania oraz test lęku wysokości.

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test wiedzy, zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

 5,12,13,18.

 

Test wiedzy zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  13 i 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Test wiedzy zostanie przeprowadzony w dniu  11 maja  2018 r. o godzinie 900  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.

 

Z osobami, które pozytywnie zaliczą test wiedzy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, której rozpoczęcie zaplanowane jest na  godzinę 1100  w dniu 11 maja  2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17. Zostanie ona przeprowadzona zgodnie z §  11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30)


W dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie próbę wydolnościową.

Pozytywnie próbę sprawnościową zaliczyły i tym samym do prób sprawnościowych zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,5,7,8,9,11,12,13,14,17,18,19,20,21. 

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła na Stadionie Miejskim w Radziejowie próby sprawnościowe.

Podciąganie na drążku zaliczyli kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,5,7,8,11,12,13,14,17,18,19,20,21. 

 

Bieg na 50 m zaliczyli kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,5,8,12,13,18,20,21. 

 

Bieg na 1000 m zaliczyli kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 

5,12,13,18 

 

Do  kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest sprawdzian z pływania zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

 5,12,13,18. 

 

 Sprawdzian z pływania jest planowany na dzień  7 maja 2018 r. o godzinie 900 na krytej pływalni PLUSK w Radziejowie, ul. Kościuszki 58.

Sprawdzian z pływania zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Kandydaci, którzy zaliczą test z pływania będą mogły przystąpić do testu lęku wysokości, który zostanie przeprowadzony w dniu  7 maja 2018 r. o godzinie 1100 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.

Test lęku wysokości zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

 

Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do testu lęku wysokości i sprawdzianu z pływania należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).

Pożarnej


W dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonała oceny dokumentów złożonych przez kandydatów do służby.

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest z próba wydolnościowa oraz próby sprawnościowe przeprowadzana zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30), i na podstawie załącznika nr 3 i nr 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami),

zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,

 

Próba wydolnościowa zostanie przeprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.  

Próby sprawnościowe: podciąganie na drążku, bieg na 50 m oraz na 1000 m zostaną przeprowadzone 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 dniu na Stadionie Miejskim w Radziejowie ul. Sportowa 1.

 

Dodatkowe informacje:

Podczas próby wydolnościowej i próby sprawnościowej obowiązuje ubiór sportowy (obuwie bez kolców). Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE


 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112