KPPSP Radziejów

Nabór do służby


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie nie prowadzi aktualnie naboru kandydatów do służby w Państwowej Straży PożarnejRadziejów, dnia 6 października 2017 r.

 

Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie informuje, że kandydat do służby o numerze 21 nie przeszedł pozytywnie badania lekarskiego przeprowadzanego przez kujawsko-pomorską komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Bydgoszczy. Powyższy kandydat skorzystał z możliwości odwołania się do centralnej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych skład orzekający w Gdańsku.


Radziejów, dnia 26 września 2017 r.

 

 

Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie informuje, że kandydaci do służby o numerach 32, 19 i 1 przeszli pozytywnie badania lekarskie przeprowadzane przez komisję podległą ministrowi do spraw wewnętrznych i zostaną przyjęci do służby w Państwowej Straży Pożarnej.


Radziejów, dnia 27 czerwca 2017 r.

 

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, mając na uwadze ilość uzyskanych punktów  komisja wskazuje do skierowania na badania lekarskie do komisji podległej ministrowi do spraw wewnętrznych kandydatów w następującej kolejności:

  1. 32,
  2. 19,
  3. 1,
  4. 21,
  5. 24,
  6. 3,
  7. 25,
  8. 13,
  9. 2,
  10. 26.

W dniu 20 czerwca 2017 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

Minimalną wymaganą liczbę punktów uzyskali kandydaci z następującymi numerami identyfikacyjnymi:

 1,2,3,13,19,21,24,25,26,32. 

Informacja o rezultatach procedury kwalifikacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie dniu 27 czerwca 2017 r.


W dniu 14 czerwca 2017 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła sprawdzian z pływania oraz test leku wysokości.

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest test wiedzy zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

 1,2,3,5,10,11,13,14,19,21,22,23,24,25,26,31,32,34. 

 

Test wiedzy zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  13 i 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Test wiedzy zostanie przeprowadzony w dniu  20 czerwca  2017 r. o godzinie 900  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.

 

Z osobami, które pozytywnie zaliczą test wiedzy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, której rozpoczęcie zaplanowane jest na  godzinę 1100  w dniu 20 czerwca  2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17. Zostanie ona przeprowadzona zgodnie z §  11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).


W dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła próby sprawnościowe.

Do  kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest sprawdzian z pływania zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

 1,2,3,4,5,10,11,13,14,19,21,22,23,24,25,26,31,32,34. 

 

 Sprawdzian z pływania jest planowany na dzień  14 czerwca 2017 r. o godzinie 900 na krytej pływalni PLUSK w Radziejowie, ul. Kościuszki 58.

Sprawdzian z pływania zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Kandydaci, którzy zaliczą test z pływania będą mogły przystąpić do testu lęku wysokości, który zostanie przeprowadzony w dniu  14 czerwca 2017 r. o godzinie 1100 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.

Test lęku wysokości zostanie przeprowadzony zgodnie z zgodnie z §  17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

 

Dodatkowe informacje:

Przed przystąpieniem do testu lęku wysokości i sprawdzianu z pływania należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).


W dniu 5 czerwca 2017 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła próbę wydolnościową.

Do prób sprawnościowych zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. 

 

Próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30 i na podstawie załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami).

Próby sprawnościowe: podciąganie na drążku, bieg na 50 m oraz na 1000 m zostaną przeprowadzone w dniu  12 czerwca  2017 r. o godzinie 9.00  dniu na Stadionie Miejskim w Radziejowie ul. Sportowa 1.

  

Dodatkowe informacje:

Podczas próby sprawnościowej obowiązuje ubiór sportowy (obuwie bez kolców). Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).


W dniu 2 czerwca 2017 r. Komisja do spraw rekrutacji kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonała oceny dokumentów złożonych przez kandydatów do służby.

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego jakim jest z próba wydolnościowa przeprowadzona zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2016 r. poz. 30), i na podstawie załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami),

zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34. 

 

Próba wydolnościowa zostanie przeprowadzona w dniu  5 czerwca  2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, ul. Szpitalna 17.  

Dodatkowe informacje:

Podczas próby wydolnościowej obowiązuje ubiór sportowy (obuwie bez kolców). Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu (o ile nie zostało dołączone do podania o przyjęcie do służby).

 OŚWIADCZENIA

ZAŚWIADCZENIE

 


Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112